arbeidongeschiktheid-borghhave

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Het risico van arbeidsongeschiktheid doet zich helaas vaker voor dan gedacht. Het gaat hierbij niet alleen om grote ongelukken waardoor men levenslangs (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, maar
juist om de simpelere dingen. Denk bijvoorbeeld aan een armbreuk waardoor een tandarts geen behandelingen meer kan uitvoeren, of een gescheurde knieband bij het sporten waardoor een
aannemer zijn klussen niet meer kan afmaken.
Als werknemer heeft een tijdelijke arbeidsongeschiktheid geen gevolgen voor uw inkomen. Uw werkgever is verplicht 2 jaar lang minimaal 70% van uw salaris door te betalen. Daarna treden de regelingen voor arbeidsongeschiktheid in werking.

Gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt

Na twee jaar heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering: Wet Werk en Inkomen naar
Arbeidsvermogen. Onder deze wet vallen diverse regelingen.
• Bent u voor 35% of minder arbeidsongeschikt? Dan hebt u geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
• Bent u voor meer dan 35% maar voor minder dan 80% arbeidsongeschikt? Dan gaat de wet ervan uit dat dit een tijdelijke situatie is. Uw uitkering is daarom ook tijdelijk. U komt dan namelijk in
aanmerking voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten (WGA-uitkering).
• Als u voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, krijgt u te maken met de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer is dat anders. Een ondernemer kan geen aanspraak maken op een wettelijke voorziening en zal zich voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid moeten
verzekeren. Het doel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan ook om het inkomen op te vangen op het moment waarop de ondernemer niet in staat is deze door ziekte of invaliditeit zelf te verdienen.

Hoogte van het te verzekeren inkomen

De hoogte van het verzekerde inkomen is vaak gebaseerd op het gemiddelde inkomen van de ondernemer in de afgelopen jaren. Een verzekeraar zal dit inkomen voor niet meer dan 80% willen
verzekeren. De reden is dat er een motivatie moet blijven om in geval van arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. De verzekerde bedragen kunnen indien gewenst jaarlijks geïndexeerd worden net als de eventuele uitkeringen.

Het is van groot belang om goed in te schatten wat de (financiële) gevolgen zijn van arbeidsongeschiktheid, dit doen onze deskundige graag samen met u, zodat wij u de beste
oplossing kunnen aandragen.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Financieel Adviseur Gert Jan helpt u graag verder.